Biologia

Informacje ogólne

Kiedy odbędzie się matura z biologii w 2023?

11 maja, godz. 9:00

 • Egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony po raz pierwszy:
  • dla absolwentów 4-letniego LO – w 2023 r.,
  • dla absolwentów 5-letniego technikum – w 2024 r.
 • W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań z podstawy programowej. Zmiana ta wynika głównie z konieczności dostosowania wymagań egzaminacyjnych do specyfiki kształcenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Wymagania umieszczone są w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z biologii od roku 2022/2023, który został ogłoszony 25 lutego 2022 r. Na stronie CKE dostępny jest również Arkusz pokazowy z 4 marca 2022 zgodny z tymi wymaganiami.
 • W latach 2023 i 2024 na egzaminie maturalnym z biologii zrezygnowano z progu zdawalności. Zostanie on wprowadzony od 2025 r.
 • W zadaniach egzaminacyjnych sprawdzane będą przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak:
  • znajomość różnorodności biologicznej i umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych;
  • umiejętność naukowego rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • rozumienie praw biologicznych, umiejętność dostrzegania współzależności między faktami biologicznymi i wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych;
  • umiejętność projektowania doświadczeń i obserwacji oraz analizowania i interpretowania wyników badań;
  • umiejętność stosowania prostej analizy statystycznej (średnia arytmetyczna, średnia ważona, dominanta, mediana, odchylenie standardowe) do opisu i interpretacji wyników badań;
  • umiejętność wykorzystania i przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł, ich krytycznej analizy oraz formułowania opinii.
Konkurs_Nowa_Teraz_Matura_II_Etap

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Arkusze egzaminacyjne od 2023 r.

Od 2023 r. arkusz egzaminacyjny będzie zawierał od 20 do 25 zadań. Łącznie będzie można uzyskać 60 punktów.

Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

zamknięte

6–8

10–15

30%

otwarte

14–17

45–50

ok 70%

RAZEM

20–25

60

100%

 

Zadania na egzaminie

Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte. Zadania zamknięte to zadania, w których odpowiedź wybiera się spośród podanych. Natomiast zadania otwarte to zadania, w których odpowiedź trzeba samodzielnie sformułować.

Przykładowe typy zadań zamkniętych

Przykładowe typy zadań otwartych

 • zadania wielokrotnego wyboru
 • zadania typu prawda–fałsz
 • zadania na dobieranie
 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi w formie jednego lub kilku wyrazów
 • zadania wymagające krótkiej odpowiedzi, czyli napisania krótkiego tekstu


Zasady oceniania

Zadania zamknięte Zadania zamknięte
 • Za poprawne rozwiązanie zadania zamkniętego będzie można otrzymać 1 punkt lub 2 punkty. Maksymalną liczbę punktów przyznaje się za pełną i poprawną odpowiedź.
 • W zadaniach typu prawda/fałsz będzie można uzyskać 2 punkty za wskazanie trzech poprawnych odpowiedzi, 1 punkt za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi lub 0 punktów za brak odpowiedzi lub jeśli odpowiedź nie będzie spełniała wymagań za 1 punkt. Dotychczas te zadania były za 1 punkt.
 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać 1 punkt bądź 2 lub 3 punkty.
 • Za rozwiązania zadań otwartych będą przyznawane pełne punkty.
 • W zadaniach za 2 lub 3 punkty będzie określony minimalny postęp, który musi zostać osiągnięty, aby można było przyznać kolejny punkt.

 

Za co traci się punkty na maturze?

 • Odpowiedzi nieprecyzyjne, niejednoznaczne, niejasno sformułowane będą uznane za błędne.
 • Jeśli do jednego polecenia zdający poda kilka odpowiedzi, z których jedna będzie poprawna, a inne będą błędne, wówczas nie otrzyma punktów za żadną z nich.
 • Jeżeli informacje umieszczone w odpowiedzi – również te, które nie wynikają z treści polecenia – będą świadczyły o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego zagadnienia, zdający nie otrzyma punktów.
 • Rozwiązanie zadania na podstawie założenia błędnego merytorycznie będzie uznane w całości za niepoprawne.
 • Rozwiązania zadań dotyczących doświadczeń (np. problemów badawczych, hipotez i wniosków) nieodnoszące się do doświadczenia przedstawionego w zadaniu i świadczące o braku jego zrozumienia nie będą punktowane.
 • W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane będą: metoda, czyli przedstawiony tok rozumowania, wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z odpowiednią dokładnością, wyrażonego za pomocą właściwej jednostki. Jeżeli zabraknie tych danych, nie zostaną przyznane punkty.


Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie z biologii

Podczas egzaminu maturalnego z biologii można korzystać z następujących przyborów pomocniczych:

 • linijka,
 • kalkulator prosty,
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Szczegółowe informacje na ten temat będą ogłaszane w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.