Biologia

Informacje ogólne

 • W 2024 roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań z podstawy programowej. Zmiana ta wynika głównie z konieczności dostosowania wymagań egzaminacyjnych do specyfiki kształcenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Wymagania umieszczone są w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z biologii od roku 2022/2023, który został ogłoszony 25 lutego 2022 r. Na stronie CKE dostępny jest również Arkusz pokazowy z 4 marca 2022 zgodny z tymi wymaganiami.
 • W 2024 roku na egzaminie maturalnym z biologii nie będzie progu zdawalności. Zostanie on wprowadzony od 2025 r.
 • W zadaniach egzaminacyjnych sprawdzane są przede wszystkim umiejętności złożone, takie jak:
  • znajomość różnorodności biologicznej i umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych;
  • umiejętność naukowego rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • rozumienie praw biologicznych, umiejętność dostrzegania współzależności między faktami biologicznymi i wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych;
  • umiejętność projektowania doświadczeń i obserwacji oraz analizowania i interpretowania wyników badań;
  • umiejętność stosowania prostej analizy statystycznej (średnia arytmetyczna, średnia ważona, dominanta, mediana, odchylenie standardowe) do opisu i interpretacji wyników badań;
  • umiejętność wykorzystania i przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł, ich krytycznej analizy oraz formułowania opinii.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Arkusze egzaminacyjne 

Arkusz egzaminacyjny zawiera od 20 do 25 zadań. Łącznie można uzyskać 60 punktów.

Rodzaj zadań

Liczba zadań

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

zamknięte

6–8

10–15

30%

otwarte

14–17

45–50

ok 70%

RAZEM

20–25

60

100%

 

Zadania na egzaminie

Arkusz egzaminacyjny zawiera zadania zamknięte i otwarte. Zadania zamknięte to zadania, w których odpowiedź wybiera się spośród podanych. Natomiast zadania otwarte to zadania, w których odpowiedź trzeba samodzielnie sformułować.

Przykładowe typy zadań zamkniętych

Przykładowe typy zadań otwartych

 • zadania wielokrotnego wyboru
 • zadania typu prawda–fałsz
 • zadania na dobieranie
 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi w formie jednego lub kilku wyrazów
 • zadania wymagające krótkiej odpowiedzi, czyli napisania krótkiego tekstu


Zasady oceniania

Zadania zamknięte Zadania zamknięte
 • Za poprawne rozwiązanie zadania zamkniętego można otrzymać 1 punkt lub 2 punkty. Maksymalną liczbę punktów przyznaje się za pełną i poprawną odpowiedź.
 • W zadaniach typu prawda/fałsz można uzyskać 2 punkty za wskazanie trzech poprawnych odpowiedzi, 1 punkt za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi lub 0 punktów za brak odpowiedzi bądź jeśli odpowiedź nie spełnia wymagań za 1 punkt. Dotychczas te zadania były za 1 punkt.
 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego można otrzymać 1 punkt bądź 2 lub 3 punkty.
 • Za rozwiązania zadań otwartych są przyznawane pełne punkty.
 • W zadaniach za 2 lub 3 punkty będzie określony minimalny postęp, który musi zostać osiągnięty, aby można było przyznać kolejny punkt.

 

Za co traci się punkty na maturze?

 • Odpowiedzi nieprecyzyjne, niejednoznaczne, niejasno sformułowane będą uznawane za błędne.
 • Jeśli do jednego polecenia zdający poda kilka odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a inne są błędne, wówczas nie otrzyma punktów za żadną z nich.
 • Jeżeli informacje umieszczone w odpowiedzi – również te, które nie wynikają z treści polecenia – będą świadczyły o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego zagadnienia, zdający nie otrzyma punktów.
 • Rozwiązanie zadania na podstawie założenia błędnego merytorycznie będzie uznane w całości za niepoprawne.
 • Rozwiązania zadań dotyczących doświadczeń (np. problemów badawczych, hipotez i wniosków) nieodnoszące się do doświadczenia przedstawionego w zadaniu i świadczące o braku jego zrozumienia nie będą punktowane.
 • W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane będą: metoda, czyli przedstawiony tok rozumowania, wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z odpowiednią dokładnością, wyrażonego za pomocą właściwej jednostki. Jeżeli zabraknie tych danych, nie zostaną przyznane punkty.


Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie z biologii

Podczas egzaminu maturalnego z biologii można korzystać z następujących przyborów pomocniczych:

 • linijka,
 • kalkulator prosty,
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Szczegółowe informacje na ten temat będą ogłaszane w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.