To musisz wiedzieć o maturze

Czy w 2024 r. będzie matura ustna? Czy trzeba będzie zdawać rozszerzenie? Jaki jest próg zdawalności w 2024 roku?

Matura nie jest obowiązkowa – decyzję o przystąpieniu do niej możesz podjąć samodzielnie.

Egzamin jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Egzamin z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej jest przeprowadzany na poziomie podstawowym, natomiast w części ustnej – bez określania poziomu.

Przedmioty obowiązkowe na maturze to: język polski, język obcy nowożytny i matematyka. Absolwenci szkół i klas z językiem nauczania mniejszości narodowej przystępują do matury z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego.

Przedmioty dodatkowe to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. mniejszości narodowej, j. obcy nowożytny, j. polski, j. regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Musisz przystąpić do egzaminu z jednego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego możesz wybrać maksymalnie pięć kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego możesz zdawać z języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Aby zdać maturę, musisz otrzymać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz ustnej. Z przedmiotów dodatkowych w 2023 i 2024 r. nie ma progu zdawalności.

W roku 2023 i 2024 egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach do informatorów o egzaminach z poszczególnych przedmiotów, dostępnych na stronie CKE.

Informacje na podstawie informatorów CKE i komunikatów MEiN.

Matura próbna CKE – opinie ekspertów przedmiotowych

 

Zapytaliśmy ekspertów z poszczególnych przedmiotów maturalnych o ich opinie na temat arkuszy diagnostycznych CKE z grudnia 2022 r. Jak oceniają poziom trudności zadań? Co było dla nich największym zaskoczeniem? Na czym – ich zdaniem – należy się szczególnie skupić podczas przygotowań do matury w maju?

Jak będzie wyglądała matura 2024

Matura 2024, podobnie jak w 2023 r., będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w aneksach CKE do informatorów przedmiotowych. Wymagania są zawężone względem wymagań z podstawy programowej. Jak wygląda matura z poszczególnych przedmiotów? Ile zadań jest w arkuszach? Ile punktów można zdobyć, a za co traci się punkty?

Język polski
Matematyka
Język angielski
Chemia
Biologia
Fizyka
Geografia
Historia

Harmonogram maturalny CKE

2022

 

Wrzesień

 

Do 28 września

 

Dyrektor szkoły lub upoważniony nauczyciel informuje uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego o:

 • harmonogramie matur w 2023 r.;
 • możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu.

 

Do 30 września

 

Uczniowie czwartej klasy liceum lub piątej klasy technikum składają do dyrektora szkoły:

 • wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego;
 • dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu.

 

 

2023

 

Luty

 

Do 7 lutego

 • Uczniowie mogą złożyć ostateczną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na maturze, jeżeli w trakcie pierwszego semestru ich plany egzaminacyjne uległy zmianie. Jeśli jednak wstępna deklaracja pozostaje bez zmian, nie trzeba składać jej ponownie.
 • Zdający uzupełniają również brakującą dokumentację uprawniającą do dostosowania warunków lub formy egzaminu.

Do 10 lutego

 

Dyrektor szkoły lub upoważniony nauczyciel pisemnie informuje uczniów o ustalonych dla nich sposobach dostosowania warunków lub formy egzaminu.

 

Do 15 lutego

 

 • Maturzyści składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych sposobów dostosowania egzaminu.
 • Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazuje go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

 

 

Marzec

 

Do 6 marca

Dyrektor szkoły – w porozumieniu z uczniem ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności – składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o zgodę na przystąpienie ucznia do egzaminu w innym miejscu niż szkoła (np. w domu zdającego).

 

 

Kwiecień

 

Do 20 kwietnia

 

 • Jeżeli zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z innego przedmiotu niż ten, który wskazał wcześniej w deklaracji, może zmienić wybrany przedmiot, w tym język obcy nowożytny, lub też może zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek taki uczeń składa dyrektorowi szkoły.
 • Uczeń, który uzyskał dokumenty uprawniające do wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego na poziomie technika, może złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

 

 

 

Maj

 

Od 4 do 23 maja

Termin główny egzaminu maturalnego.

 1. Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja) – część ustna (wszystkie przedmioty).
 2. Od 4 do 23 maja – część pisemna (wszystkie przedmioty).

 

 

Czerwiec

 

Od 1 do 19 czerwca

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego.

 1. Od 5 do 7 czerwca – część ustna (wszystkie przedmioty).
 2. Od 1 do 19 czerwca – część pisemna (wszystkie przedmioty).

 

 

Lipiec

 

Do 7 lipca

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia i informacje o wynikach egzaminu maturalnego zdawanego w terminie głównym i dodatkowym.

Do 14 lipca

 

W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego absolwent składa pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

 

 

 

Sierpień

 

21-22 sierpnia

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego.

 1. 21 sierpnia – część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne).
 2. 22 sierpnia – część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym)‎.

 

 

Wrzesień

 

Do 8 września

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia i informacje o wynikach egzaminu maturalnego zdawanego w terminie poprawkowym.

 

Na podstawie: Informator o egzaminie maturalnym w Formule 2023 w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024. Część ogólna, CKE 2022; Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023, CKE, 19 sierpnia 2022; Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r., CKE, 19 sierpnia 2022.

Prawa i obowiązki maturzysty

 

 

Czy można być zwolnionym z matury? Z czym przyjść na egzamin, a co lepiej zostawić w domu? Co zrobić, jeśli spóźnisz się na maturę? Zanim przystąpisz do egzaminu, dowiedz się, jakie prawa Ci przysługują i jakich zasad musisz przestrzegać.