Fizyka

Informacje ogólne

 • Do 30 września uczeń składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie.
 • Do 7 lutego uczeń składa ostateczną deklarację dotyczącą zdawanych przedmiotów. Jej niezłożenie będzie jednoznaczne z tym, że wstępna deklaracja stanie się ostateczną.
 • Na egzaminie maturalnym z fizyki nie będzie progu zdawalności.
 • W latach 2023 i 2024 egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych.
 • Materiały i przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać na egzaminie z fizyki:
  • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki,
  • linijka,
  • kalkulator naukowy.

Najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym z fizyki od 2023 r.

 • Większa niż do tej pory liczba zadań otwartych różnego typu, nie tylko zadań obliczeniowych, np. z czasownikami operacyjnymi „wykaż” i „uzasadnij”.
 • Mniejsza niż do tej pory liczba zadań zamkniętych.
 • Dużo zadań z dorysowywaniem elementów na diagramach, schematach i wykresach – np. wektorów czy innych elementów stanowiących rozwiązanie zadania.
 • Nowością są zadania z danymi przedstawionymi tylko na diagramie lub rysunku.
 • Części zadań nie będzie można rozwiązać bez obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora naukowego.
 • W treści zadań mogą występować barwne rysunki.
 • Zmienione, kolorowe, obszerne Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Arkusz egzaminacyjny zawiera od 25 do 35 zadań. Łącznie za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać 60 punktów. W arkuszu znajdują się zadania zamknięte i otwarte.

 • Za zadania zamknięte można otrzymać maksymalnie 1 punkt lub 2 punkty, a za zadania otwarte – 1 punkt, 2, 3 lub 4 punkty.
 • W przypadku zadań otwartych, w których wyszczególniono etapy ich rozwiązania, wyodrębniono etap nazywany pokonaniem zasadniczych trudności zadania. Za pokonanie tego etapu przyznawana jest co najmniej połowa punktów z maksymalnej puli, jaką można otrzymać za rozwiązanie danego zadania.
 • Oprócz pokonania zasadniczych trudności zadania wyróżniono jeszcze jeden etap (dla zadań za 3 punkty) lub dwa etapy wcześniejsze (dla zadań za 4 punkty): dokonanie istotnego postępu w rozwiązaniu zadania i/lub dokonanie niewielkiego postępu koniecznego do rozwiązania zadania.

 

Za co można stracić punkty na maturze?

 • Nieprecyzyjne wykonanie pomiarów za pomocą linijki i uzyskanie wyniku znacznie różniącego się od wymaganego lub nieprecyzyjne rysowanie linii prostych w zadaniach konstrukcyjnych.
 • Brak poprawnego wyniku liczbowego w zadaniu z powodu nieopanowania umiejętności posługiwania się kalkulatorem naukowym.
 • Uzyskanie błędnego wyniku: zapisanie wyniku bez jednostki lub z niepoprawną jednostką bądź uzyskanie błędnego wyniku.
 • Zapisanie wyniku zadania z inną dokładnością niż podana w poleceniu zadania.
 • Wykonanie obliczeń i zapisanie wyniku niezgodnie z zasadami zaokrąglania oraz niezachowanie liczby cyfr znaczących wynikającej z dokładności pomiaru lub z danych.
 • Zastosowanie niepoprawnej metody rozwiązania zadania.
 • Rozwiązanie zadania dwiema metodami, przy czym tylko jedna była poprawna.
 • Niestaranne i nieprecyzyjne wykonanie polecenia polegającego na uzupełnieniu diagramu, schematu czy wykresu.
 • Niepoprawne uzupełnienie zależności między wielkościami.
 • Brak odwołania do praw i zależności fizycznych oraz matematycznych.
 • Brak jednoznacznych oznaczeń wielkości fizycznych opisanych w treści zadania i polecenia