Geografia

Informacje ogólne

 • W 2024 roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań z podstawy programowej. Kompletny spis wymagań egzaminacyjnych znajdziesz w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z geografii obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.
 • W 2024 roku na egzaminie maturalnym z geografii nie będzie progu zdawalności. Zostanie on wprowadzony od 2025 r.

Co musisz wiedzieć o maturze z geografii?

Co się zmieniło względem poprzednich matur?

 • W arkuszu egzaminacyjnym z geografii jest:
  • więcej zadań otwartych niż w arkuszach z poprzednich lat,
  • więcej zadań w wiązkach sprawdzających wiedzę i umiejętności z różnych działów geografii na podstawie wspólnego materiału graficznego, np. map, wykresów czy fotografii,
  • więcej zadań wymagających stosowania wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych, czyli tzw. „zadania na myślenie”,
  • więcej zadań nawiązujących do wiedzy ogólnej na temat otaczającego świata.
 • Spodziewaj się w zadaniach urozmaiconego materiału graficznego, zwłaszcza pochodzącego ze źródeł cyfrowych, np. z geoportalu.
 • Materiał barwny jest umieszczany przy zadaniach, a nie w oddzielnym załączniku.

 

Co się nie zmieniło względem poprzednich matur?

 • W arkuszu egzaminacyjnym jest maksymalnie 35 zadań (w tym wiązek), za które łącznie możesz otrzymać maksymalnie 60 punktów.
 • Egzamin maturalny trwa 180 minut.
 • Typy zadań maturalnych oraz czasowniki operacyjne użyte w poleceniach są zbliżone do tych z poprzednich lat (np. wyjaśnij, uzasadnij, podaj argumenty).
 • Pewniakiem na maturze z geografii jest wiązka zadań do barwnej mapy szczegółowej w dużym formacie.
 • Przybory, z których możesz korzystać na maturze z geografii, to: linijka, lupa i kalkulator prosty.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Arkusz egzaminacyjny

Arkusz egzaminacyjny zawiera od 25 do 35 zadań, w tym wiązek. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosi 60.

Rodzaj zadań

Liczba zadań*

Łączna liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

zamknięte

8–14

10–18

nie więcej niż 30%

otwarte

32–36

42–50

nie mniej niż 70%

RAZEM

40–50

60

100%

* w tym zadań wchodzących w skład wiązek.

 

Zadania na egzaminie

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których wybierasz odpowiedź spośród podanych.
Wśród zadań zamkniętych są m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie (w tym tworzenie modelu przyczynowo-skutkowego).


Zadania otwarte
 to takie, w których samodzielnie sformułujesz odpowiedź. Wśród zadań otwartych są m.in.:

 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające samodzielnej wypowiedzi, np. sformułowania wyjaśnienia, uzasadnienia, prawidłowości, wniosku, hipotezy, argumentacji, a także wykorzystania narzędzi matematycznych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym,
 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdań, schematycznego rysunku, tabeli, wykresu.


Zasady oceniania

Zadania zamknięte

 • Zadanie zamknięte są oceniane – w zależności od maksymalnej liczby punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie danego zadania – zgodnie z poniższymi zasadami:

1 p. – odpowiedź poprawna

ALBO

2 p. – odpowiedź całkowicie poprawna

0 p. – odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi

1 p. – odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna

 

0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedz

 

Zadania otwarte

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego można otrzymać maksymalnie 1 punkt, 2 lub 3 punkty. Zasady oceniania są dołączane do każdego zadania odrębnie. Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można uzyskać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie będzie merytorycznie poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania.