Język angielski

Informacje ogólne

Aby zdać maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym, potrzebujesz 30%, na poziomie rozszerzonym nie ma wskazanego progu zdawalności.

Wszystkie zadania egzaminacyjne sprawdzają poziom opanowania umiejętności określonych w następujących wymaganiach ogólnych podstawy programowej:

 • znajomość środków językowych,
 • rozumienie wypowiedzi,
 • tworzenie wypowiedzi,
 • redagowanie wypowiedzi,
 • przetwarzanie wypowiedzi.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Arkusze egzaminacyjne od 2023 r.

Od 2023 r. w arkuszu egzaminacyjnym znajduje się od 10 do 12 zadań. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania we wszystkich zadaniach to 60 punktów.

 

Struktura egzaminu maturalnego z języka angielskiego

Pisemny egzamin maturalny – poziom podstawowy

Czas trwania – 120 min. 

Typy zadań

Liczba punktów/ wiązek

Rozumienie słuchanego tekstu

Zadania zamknięte, np.:

– wybór wielokrotny

– dobieranie

 

Zadania otwarte, np.:

– zdania/tekst z lukami

– odpowiedzi na pytania

15

Rozumienie czytanego tekstu

Zadania zamknięte, np.:

– wybór wielokrotny

– dobieranie

 

Zadania otwarte, np.:

– zdania/tekst z lukami

– odpowiedzi na pytania

20

Znajomość środków językowych 

Zadania zamknięte wyboru wielokrotnego oparte na tekście lub na zdaniach;

 

Zadania otwarte oparte na tekście lub na zdaniach, np.:

– zadanie z lukami

– transformacje

– słowotwórstwo

– tłumaczenie

– gramatykalizacja

13

Wypowiedź pisemna

Tekst użytkowy (wiadomość, e–mail, wpis na czacie/forum) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań

12

 

Pisemny egzamin maturalny – poziom rozszerzony

Czas trwania – 150 min.

Typy zadań 

Liczba punktów/ wiązek

Rozumienie słuchanego tekstu 

Zadania zamknięte, np.:

– wybór wielokrotny

– dobieranie

 

Zadania otwarte, np.:

– zdania/tekst z lukami

– odpowiedzi na pytania

15

Rozumienie czytanego tekstu 

Zadania zamknięte, np.:

– wybór wielokrotny

– dobieranie

 

Zadania otwarte, np.:

– zdania/tekst z lukami

– odpowiedzi na pytania

18

Znajomość środków językowych

Zadania zamknięte wyboru wielokrotnego oparte na tekście lub na zdaniach;

 

Zadania otwarte oparte na tekście lub na zdaniach, np.:

– zadanie z lukami

– transformacje

– słowotwórstwo

– tłumaczenie

– gramatykalizacja

14

Wypowiedź pisemna

Tekst argumentacyjny (artykuł, e-mail, rozprawka) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji

13

 

Ustny egzamin maturalny (bez określania poziomu)

Kryteria oceny

Czas

Liczba punktów

Rozmowa wstępna

2 minuty

 

Sprawność komunikacyjna

 

Zadanie 1.

Rozmowa z odgrywaniem roli

maks. 4 minuty

6

Zadanie 2.

Opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania

maks. 3 minuty

6

Zadanie 3.

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

maks. 5 minut

6

Zakres środków leksykalno-gramatycznych

4

Poprawność środków leksykalno-gramatycznych

4

Wymowa

2

Płynność wypowiedzi

2

RAZEM

30

Zadania na egzaminie

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Nowością są zadania otwarte sprawdzające rozumienie ze słuchu (co najmniej 1 zadanie), rozumienie tekstów pisanych (co najmniej 1 zadanie) i znajomość środków językowych (co najmniej 1 zadanie).

 

Wśród zadań zamkniętych są m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania na dobieranie.

Wśród zadań otwartych są m.in.:

 • zdania/tekst z lukami,
 • odpowiedzi na pytania,
 • transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenie,
 • gramatykalizacja,
 • sety leksykalne.

Zasady oceniania

Zadania zamknięte

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi w zadaniach zamkniętych można otrzymać 1 punkt.

Zadania otwarte

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego można otrzymać 1, 2 lub 3 punkty.
 • Za rozwiązania zadań otwartych przyznawane są jedynie pełne punkty.
 • W zadaniach za 2 lub 3 punkty będzie określony minimalny postęp, który musi zostać osiągnięty, aby zdający otrzymał kolejny punkt.

 

 • W przypadku wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym brane są pod uwagę: treść (od 0 do 5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (od 0 do 2 punktów), zakres środków językowych (od 0 do 3 punktów) i poprawność środków językowych (od 0 do 2 punktów). Istotne jest zachowanie limitu słów (od 80 do 130). Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów za bogactwo językowe i poprawność językową, należy stosować różnorodne struktury składniowe, unikać pospolitych zwrotów i wyrażeń oraz powtórzeń. Odrębną kategorią podlegającą ocenie jest spójność i logika wypowiedzi. Za ułożenie tekstu w przejrzystą całość można otrzymać maksymalnie 2 punkty.

  W ocenie treści wypowiedzi pisemnej bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia odniosłeś/odniosłaś się w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinąłeś/rozwinęłaś w zadowalającym stopniu. Ilustruje to poniższa tabela:

Do ilu podpunktów

zdający się odniósł?

Ile podpunktów rozwinął?

4

3

2

1

0

4

5 pkt

4 pkt

3 pkt

2 pkt

2 pkt

3

 

3 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

2

 

 

2 pkt

1 pkt

1 pkt

1

 

 

 

1 pkt

0 pkt

0

 

 

 

 

0 pkt

 

 • W przypadku wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym brane są pod uwagę: zgodność z poleceniem (od 0 do 5 punktów), spójność i logika wypowiedzi (od 0 do 2 punktów), zakres środków językowych (od 0 do 3 punktów) i poprawność środków językowych (od 0 do 3 punktów). Ocena najważniejszego aspektu wypowiedzi pisemnej, jakim jest zgodność tekstu z poleceniem, podzielona jest na dwa etapy: w pierwszym ocenia się elementy treści, a w drugim – elementy formy. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów za treść, należy precyzyjnie odnieść się do polecenia i możliwie szeroko rozwinąć wybrane zagadnienia. Elementy formy podlegające ocenie to: kompozycja, poprawny podział na akapity i dotrzymanie limitu słów (długość tekstu powinna wynosić od 200 do 250). Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów za bogactwo językowe i poprawność językową, należy stosować różnorodne struktury składniowe, unikać pospolitych zwrotów i wyrażeń oraz powtórzeń. Oceniana jest też umiejętność logicznego powiązania ze sobą wszystkich wątków poruszanych w tekście i zadbania o jego klarowną strukturę.

 

Za co nie otrzymasz punktów na maturze?

 • Gdy do jednego polecenia podasz kilka odpowiedzi, z których jedna będzie poprawna, a inne będą błędne, nie otrzymasz punktów za żadną z nich.
 • W przypadku braku udzielenia odpowiedzi lub przeniesienia jej na kartę odpowiedzi nie otrzymasz punktu.
 • W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna – jeśli udzielisz odpowiedzi niepoprawnej gramatycznie lub/i ortograficznie, nie otrzymasz punktu.

 

W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie tekstu lub rozumienie ze słuchu odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem i wskazywać, że zrozumiałeś/zrozumiałaś tekst. W innym wypadku nie zostanie przyznany punkt za daną odpowiedź.

 • Wypowiedź pisemna jest oceniana na 0 punktów w każdym kryterium, jeżeli jest:
  • nieczytelna LUB
  • całkowicie niezgodna z poleceniem LUB
  • niekomunikatywna dla odbiorcy LUB
  • odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest uznana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego).
 • Wypowiedź pisemna napisana niesamodzielnie, np. zawierająca fragmenty odtworzone z podręcznika lub innego źródła, w tym internetowego, lub przepisane z arkusza egzaminacyjnego, lub od innego zdającego, jest powodem do unieważnienia części pisemnej egzaminu z języka obcego.

Najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym od 2023 roku

 • Zmieniona długość poszczególnych części egzaminu: rozumienie ze słuchu – 25 zamiast 20 minut na poziomie podstawowym oraz 30 zamiast 25 minut na poziomie rozszerzonym; rozumienie tekstów pisanych – 1200–1450 wyrazów zamiast 900–1200 wyrazów na poziomie podstawowym oraz 1600–1800 wyrazów zamiast 1300–1600 na poziomie rozszerzonym.
 • Więcej zadań otwartych – oprócz wypowiedzi pisemnej co najmniej 1 zadanie sprawdzające rozumienie ze słuchu, co najmniej 1 zadanie sprawdzające rozumienie tekstów pisanych i co najmniej 1 zadanie sprawdzające znajomość środków językowych.
 • Nowe typy zadań, np. sety leksykalne.
 • Rezygnacja z zadań typu prawda–fałsz.