Matematyka

Informacje ogólne

Kiedy odbędzie się matura z matematyki w 2023?

8 maja, godz. 9:00 – poziom podstawowy

12 maja, godz. 9:00 – poziom rozszerzony

 

 • Matematyka na poziomie podstawowym jest na maturze przedmiotem obowiązkowym.
 • Aby zdać egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
 • Matematyka na poziomie rozszerzonym jest na maturze przedmiotem do wyboru.
 • W latach 2023 i 2024 na maturze na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg zdawalności.
 • Szczegółowy opis egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami prezentuje Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023.
Konkurs_Nowa_Teraz_Matura_II_Etap

Najważniejsze zmiany na egzaminie maturalnym z matematyki

Poziom podstawowy

 • W latach 2023 i 2024 łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu będzie równa 46, w tym 29 – za zadania zamknięte oraz 17 – za zadania otwarte.
 • Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 7 do 13 zadań otwartych.
 • W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte nowych typów, m.in.:
  • zadania wielokrotnego wyboru,
  • zadania typu prawda–fałsz,
  • zadania na dobieranie.
 • Niektóre zadania zamknięte mogą być za 2 punkty, za częściowo poprawną odpowiedź można w nich będzie uzyskać 1 punkt.
 • Wśród zadań otwartych, oprócz zadań rozszerzonej odpowiedzi, pojawią się m.in.
  • zadania z luką,
  • zadania krótkiej odpowiedzi.
 • W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym.

 

Poziom rozszerzony

 • Na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym pojawią się wyłącznie zadania otwarte, w liczbie od 10 do 14.
 • Wśród zadań otwartych, oprócz zadań rozszerzonej odpowiedzi, pojawią się również zadania krótkiej odpowiedzi, czyli wymagające zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku, w dwóch lub trzech krokach.
 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5 lub 6 p.
 • W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały pojedyncze zadania lub wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym.

 

Wybrane zadania egzaminacyjne będą osadzone w kontekście praktycznym/realistycznym. Założenia do takich zadań zostaną uproszczone, czyli będą pomijały niektóre rzeczywiste warunki.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania – poziom podstawowy

W nowej formule egzaminu maturalnego, podobnie jak na egzaminie ósmoklasisty, pojawią się różnorodne typy zadań. Zadania można podzielić na dwie zasadnicze grupy: zadania zamknięte, czyli takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych, oraz zadania otwarte, czyli takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. W arkuszu maturalnym zadania z obu tych grup będą się przeplatać.

 

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym będzie trwał 180 minut. W latach 2023 i 2024 za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 46 punktów, w tym 29 – za zadania zamknięte oraz 17 – za zadania otwarte. W arkuszu znajdzie się od 7 do 13 zadań otwartych. Aby zdać egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, czyli 14 punktów.

 

Wśród zadań zamkniętych będą m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania typu prawda–fałsz,
 • zadania na dobieranie.

 

Za niektóre zadania zamknięte będzie można otrzymać dwa punkty, a za częściowo poprawną odpowiedź na nie – jeden punkt. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zdający będą zaznaczać na karcie odpowiedzi.

 

Wśród zadań otwartych będą m.in.:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania, wykresu, tabeli albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami,
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania,
 • zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

 

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 1, 2, 3 lub 4 punkty.

 

W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym. Każde z zadań wiązki będzie tak skonstruowane, by można je było rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce. Wiązka zadań może składać się z zadań zarówno zamkniętych, jak i otwartych.

 

Na egzaminie maturalnym z matematyki zdający mogą wykorzystać następujące materiały i przybory:

 • linijka,
 • cyrkiel,
 • kalkulator prosty,
 • Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania – poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie trwał 180 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się łącznie od 10 do 14 zadań otwartych. Za ich poprawne rozwiązanie będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów. W latach 2023 i 2024 nie obowiązuje próg zdawalności dla przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

 

W nowej formule egzaminu maturalnego pojawią się wyłącznie zadanie otwarte, czyli takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Można wśród nich wyróżnić zadania otwarte krótkiej odpowiedzi oraz zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

 • Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi wymagają zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku – w dwóch lub trzech krokach.
 • Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi wymagają utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, jej realizacji i weryfikacji uzyskanego wyniku.

 

W rozwiązaniu zadania otwartego, w którym zdający m.in. oblicza, wyznacza, wyprowadza, uzasadnia, wykazuje, musi być zaprezentowany pełny tok rozumowania. Ma on obejmować zarówno warunki zadania, jak i odwołanie się do odpowiednich twierdzeń i własności obiektów matematycznych.

 

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego (także inne niż opisane w zasadach oceniania) będzie można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5 lub 6 punktów. Za niepełne rozwiązanie zadania zdający będzie mógł otrzymać część punktów, jeśli w rozwiązaniu został osiągnięty odpowiedni postęp (opisany w zasadach oceniania). Przyjęto zasadę, że za pokonanie zasadniczych trudności zadania zdający otrzyma co najmniej połowę punktów, które można otrzymać za bezbłędne rozwiązanie danego zadania

 

Część zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym będzie powiązana tematycznie. Taka wiązka rozpocznie się wprowadzeniem do zagadnienia, a następnie znajdą się w niej zadania (od 2 do 4). Każde z zadań będzie można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce.

 

Na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym zdający mogą wykorzystać takie same materiały i przybory jak na egzaminie na poziomie podstawowym.

Wymagania egzaminacyjne w latach 2023 i 2024

Egzamin maturalny dla pierwszych absolwentów zreformowanych szkół ponadpodstawowych w latach 2023 i 2024 zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych przez CKE 25 lutego 2022 roku w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu dodatkowego obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 (projekt). Analiza tego dokumentu pozwala precyzyjnie wskazać, które treści nauczania zawarte w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego z matematyki w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym zostały usunięte lub zmodyfikowane.