Matematyka

Informacje ogólne o egzaminie z matematyki

Poziom podstawowy

 • Matematyka na poziomie podstawowym jest na maturze przedmiotem obowiązkowym.
 • Aby zdać egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
 • Egzamin trwa 180 minut.
 • Szczegółowy opis egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami prezentuje Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 z uwzględnieniem aneksów o egzaminie maturalnym w 2023 r. i 2024 r.

Poziom rozszerzony

 • Matematyka na poziomie rozszerzonym jest na maturze przedmiotem do wyboru (absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym).
 • W 2024 r. na maturze na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg zdawalności.
 • Egzamin trwa 180 minut.
 • Szczegółowy opis egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami prezentuje Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 z uwzględnieniem aneksów o egzaminie maturalnym w 2023 r. i 2024 r.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Poziom podstawowy

 • W 2024 r. łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań wynosi 46.
 • Aby zdać egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia, czyli 14 punktów.
 • W arkuszu egzaminacyjnym wystąpią zadania zamknięte i zadania otwarte. Będą się one przeplatać.
 • Przykładowe typy zadań zamkniętych: 
  • zadania wielokrotnego wyboru,
  • zadania typu prawda–fałsz,
  • zadania na dobieranie.
 • Zadania zamknięte mogą być za 1 punkt lub za 2 punkty. W zadaniach za 2 punkty za częściowo poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt.
 • Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zamkniętych można uzyskać 29 punktów.
 • Przykładowe typy zadań otwartych:
  • rozszerzonej odpowiedzi,
  • zadania z luką,
  • zadania krótkiej odpowiedzi.
 • Na egzaminie pojawi się od 7 do 13 zadań otwartych.
 • W arkuszu egzaminacyjnym mogą wystąpić wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 zadań powiązanych jednym kontekstem tematycznym.

 

Poziom rozszerzony

 • Na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym wystąpią wyłącznie zadania otwarte, czyli takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.
 • Liczba zadań: od 10 do 14.
 • Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań będzie można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
 • Wśród zadań otwartych, oprócz zadań rozszerzonej odpowiedzi, pojawiają się również zadania krótkiej odpowiedzi, czyli wymagające zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku, w dwóch lub trzech krokach.
 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5 lub 6 punktów.
 • Za niepełne rozwiązanie zadania zdający może otrzymać część punktów.
 • W arkuszu egzaminacyjnym występują pojedyncze zadania lub wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym.

Materiały i przybory pomocnicze

Na egzaminie na obu poziomach zdający mogą wykorzystać następujące materiały i przybory:

 • linijka,
 • cyrkiel,
 • kalkulator prosty,
 • Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki.

Wymagania egzaminacyjne w roku 2024

Egzamin maturalny w roku 2024 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych przez CKE 25 lutego 2022 roku w Aneksie do Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu dodatkowego obowiązującym w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 (projekt). Analiza tego dokumentu pozwala precyzyjnie wskazać, które treści nauczania zawarte w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego z matematyki w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym zostały usunięte lub zmodyfikowane.