Historia

Informacje ogólne

Kiedy odbędzie się matura z historii w 2023?

18 maja, godz. 9:00

 • Egzamin maturalny w Formule 2023 po raz pierwszy zostanie przeprowadzony:
  • w 2023 roku dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
  • w 2024 roku dla absolwentów 5-letniego technikum.
 • Do 30 września trzeba złożyć wstępną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Deklarację tę uczeń składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.
 • Do 7 lutego należy złożyć ostateczną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Jeśli uczeń nie złoży ostatecznej deklaracji, to automatycznie jego wstępna deklaracja zostanie uznana za ostateczną.
 • W latach 2023 i 2024 na egzaminie maturalnym z historii nie będzie obowiązywał próg zdawalności.
 • Egzamin maturalny w latach 2023 i 2024 będzie sprawdzał, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania określone w Wymaganiach egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.
 • W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem i z formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również wykorzystania umiejętności złożonych, uwzględniających chronologię, analizę i interpretację historyczną oraz tworzenie narracji.
 • Egzamin maturalny z historii będzie trwać 180 minut.
Konkurs_Nowa_Teraz_Matura_II_Etap

Jakie będą zmiany na egzaminie maturalnym z historii?

Najważniejszą zmianą na egzaminie maturalnym z historii jest nowa formuła zadania rozszerzonej odpowiedzi, czyli wypracowania.

 • Od 2023 roku będą 3 tematy do wyboru.
 • Tematy będą zróżnicowane pod względem epok historycznych (mogą dotyczyć jednej epoki lub przekrojowo kilku epok) oraz problematyki.
 • Tematy będą zawierać tezę, wobec której trzeba zająć stanowisko i je uargumentować, uwzględniając wszystkie aspekty określone w temacie.

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Jakie zadania będą na maturze z historii?

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.

Wśród zadań zamkniętych będą m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania typu prawda–fałsz,
 • zadania na dobieranie.


Zadania otwarte
 to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych będą m.in.:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi w formie jednego
  wyrazu lub kilku wyrazów,
 • zadania krótkiej odpowiedzi wymagające napisania krótkiego tekstu,
 • zadania sprawdzające umiejętność analizy i interpretacji źródła historycznego,
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi wymagające napisania wypowiedzi argumentacyjnej na zadany temat.

Ile punktów można zdobyć na maturze z historii?

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań będzie równa 60.

Rodzaj zadań Liczba zadań Łączna liczba punktów Udział w wyniku sumarycznym
Zamknięte (ok. 20%) 6–9 45 ok. 75%
Otwarte krótkiej odpowiedzi (ok. 80%) 14-17
Otwarte rozszerzonej
odpowiedz
1 15 ok. 25%
RAZEM 29-36 60 100%

 

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Za poprawne rozwiązanie zadania zamkniętego będzie można otrzymać 1 punkt lub 2 punkty. Maksymalną liczbę punktów otrzyma zdający, którego odpowiedź będzie pełna i poprawna.

 

ZADANIA OTWARTE

 • Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać 1 punkt lub 2 albo 3 punkty.
 • Za rozwiązania zadań otwartych będą przyznawane jedynie pełne punkty.
 • Schemat oceniania będzie opracowywany odrębnie do każdego zadania.

 

ZADANIE OTWARTE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI – WYPOWIEDŹ ARGUMENTACYJNA

 • Za napisanie wypowiedzi argumentacyjnej będzie można otrzymać maksymalnie 15 punktów. W tej części arkusza zdający będą mieli za zadanie napisać rozszerzoną wypowiedź na jeden z trzech zaproponowanych tematów. Tematy będą zróżnicowane pod względem epok historycznych oraz problematyki.
 • Tematy każdorazowo będą zawierać tezę, wobec której zdający będą musieli zająć stanowisko i je uargumentować, uwzględniając w swojej argumentacji różnorodne aspekty lub przykłady określone w temacie. Kluczową umiejętnością sprawdzaną w tej części arkusza będzie umiejętność tworzenia narracji historycznej z funkcjonalnym wykorzystaniem wiedzy.
 • Wypowiedź argumentacyjna będzie musiała liczyć co najmniej 300 słów. W przypadku niespełnienia tego minimum nie będą przyznawane punkty za część formalną (spójność wypowiedzi).

Co usunięto z matury z historii w 2023 i 2024?

 • Nauka historii jest skoncentrowana na dziejach cywilizacji zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski, dlatego z wymagań na lata 2023 i 2024 zostały usunięte te treści, które dotyczyły dziejów innych obszarów cywilizacyjnych, pojawiające się jedynie epizodycznie albo w związku z wydarzeniami i procesami zachodzącymi w przywołanym kręgu Polski i Zachodu.
 • Nie pominięto istotnych obszarów, epok i zagadnień, których brak mógłby zaburzyć rozumienie procesów historycznych, jednak zostały usunięte zapisy dotyczące szczegółowej faktografii.
 • Wykreślono zapisy, które wymagały synchronizacji najważniejszych wydarzeń z historii Polski z wydarzeniami europejskimi.
 • Zostały usunięte zapisy tych wymagań, które sprawdzały umiejętność analizy i interpretacji konkretnych tekstów lub poglądów ich autorów.
 • Szereg usuniętych z podstawy programowej wymagań szczegółowych odnosił się do subiektywnych spostrzeżeń ucznia.
 • Z zakresu wymagań zostały usunięte te, które koncentrowały się na szczegółowym przebiegu wojen czy innych konfliktów. Nadal jednak podczas nauki trzeba uwzględniać znajomość przyczyn i następstw wydarzeń.

 

Na egzaminie maturalnym uczniowie nie spotkają się zatem z zadaniami, które będą wymagały synchronizacji wydarzeń z dziejów powszechnych oraz historii Polski, nie będzie też sprawdzana znajomość szczegółowego przebiegu wojen ani konkretnych (zapisanych w podstawie programowej) tekstów źródłowych. Zadaniem maturzystów będzie głównie to, by funkcjonalnie wykorzystali swoją wiedzę historyczną i umiejętnie – ze znajomością istoty rzeczy – odpowiadali na sproblematyzowane pytania. Warto przy tym pamiętać, że w wypracowaniu maturalnym umiejętność synchronizacji różnych wydarzeń i ich aspektów jest konieczna.