Język polski

Informacje ogólne

Dlaczego matura, która została przeprowadzona po raz pierwszy w 2023 r., jest nazywana nową maturą?

Wprowadzenie tzw. nowej matury związane jest z likwidacją gimnazjów i wydłużeniem nauki do czterech lat w liceach i pięciu lat w technikach. W 2021 r. CKE opublikowała Informatory do poszczególnych przedmiotów, w których zaprezentowała, jak będą wyglądały egzaminy maturalne od 2023 roku. Zmiany w stosunku do wcześniejszej matury objęły przede wszystkim czas trwania egzaminu, wymagania, kryteria oceniania, rodzaje zadań np. na maturze z matematyki. Największe zmiany dotyczą jednak języka polskiego – matura ustna to obecnie dwa zadania (a nie jedno), egzamin pisemny na poziomie podstawowym składa się z dwóch arkuszy (a nie jednego) oraz dzieli się na 3 części: 2 testy i wypracowanie. Zupełnie nowa część to test historycznoliteracki.

 

Skąd wiadomo, jakie wymagania obowiązują na maturze?

W latach 2023 i 2024 egzamin maturalny przeprowadzany jest na podstawie Wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 (czyli osobno opublikowanego przez CKE dokumentu), które zawierają mniej wymagań niż podstawa programowa.

 

Jaka jest rola języka polskiego na maturze?

Język polski to:

 • jeden z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym (w części ustnej i pisemnej),
 • przedmiot dodatkowy (wybierany przez ucznia) na poziomie rozszerzonym.

 

Ile trwają poszczególne części egzaminu z języka polskiego?

 • część ustna trwa 30 minut (15 min przeznaczonych jest przygotowanie się do obu zadań, 10 min – na wygłoszenie dwóch wypowiedzi i 5 min – na rozmowę z komisją egzaminacyjną),
 • część pisemna na poziomie podstawowym trwa 240 minut,
 • część pisemna na poziomie rozszerzonym – 210 minut.

Co jest ważne na maturze z języka polskiego?

 • Znajomość lektur obowiązkowych, ich treści i problematyki, sprawdzana jest:
  • w zadaniach w teście historycznoliterackim,
  • w wypracowaniu (każdy temat wymaga odwołania do lektury obowiązkowej wybranej spośród lektur, których lista zostanie zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym),
  • na egzaminie ustnym.
 • Funkcjonalne wykorzystywanie kontekstów – w zadaniach na egzaminie ustnym oraz w wypracowaniu niezbędne jest wprowadzanie kontekstów.
 • Konfrontowanie dwóch tekstów poprzez porównanie stanowiska autorów na temat podjęty w tekstach (na tym polegają zadania w teście Język polski w użyciu oraz niektóre zadania w teście historycznoliterackim).
 • Przestrzeganie liczby wyrazów w wypracowaniu– niezbędne jest użycie minimum 300 wyrazów dla poziomu podstawowego i 500 wyrazów dla poziomu rozszerzonego.
 • Wykazanie się erudycją w wypracowaniach, czyli rozległą i szczegółową wiedzą przedmiotową (poprzez wykorzystanie kontekstów, odpowiedniej terminologii, odwołania do lektur i dzieł sztuki).

 

Jak będzie wyglądał egzamin ustny?

 • Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch zadań, w tym jednego zadania z tzw. zadań jawnych CKE.
 • Zadanie 1. (z puli zadań jawnych) odnosi się do znajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej i sprawdza tworzenie wypowiedzi na temat wskazany w poleceniu, trzeba też uwzględnić wybrany kontekst.
 • Zadanie 2. dotyczy zagadnienia związanego z literaturą, sztuką lub językiem i jest wyposażone w materiał źródłowy, np. tekst literacki lub nieliteracki albo tekst ikoniczny.

 

Jak będzie wyglądała matura na poziomie podstawowym?

 • Zdający otrzyma dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy arkusz będzie zawierał dwa testy: Język polski w użyciu oraz Test historycznoliteracki. W drugim arkuszu znajdzie się jedno zadanie, wymagające napisania wypracowania (wypowiedzi argumentacyjnej) na jeden z dwóch podanych tematów.

 

I arkusz

II arkusz

 

Język polski w użyciu

Test historycznoliteracki

Wypracowanie (do wyboru jeden z dwóch podanych tematów)

ZADANIA

Zadania do dwóch tekstów nieliterackich – publicystycznych lub popularnonaukowych, wymagające skonfrontowania tych tekstów.

Co najmniej 2 zadania do każdej z wymienionych 3 grup epok literackich:

- starożytność (antyk i Biblia), średniowiecze, renesans, barok, oświecenie;

- romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska;

- 20-lecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989, literatura po 1989 r.

Zadania mogą zawierać fragmenty tekstów literackich (w tym lektur obowiązkowych), tekstów krytycznych, haseł słownikowych, teksty ikoniczne.

W każdym temacie są wskazane 4 elementy, które trzeba uwzględnić w wypracowaniu:

- dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy na liście lektur zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym;

- dwa konteksty pogłębiające rozumienie omawianych utworów do wyboru spośród: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego.

 

UMIEJĘTNOŚCI

umiejętności z zakresu języka i retoryki, np. badanie struktury tekstów, funkcje użytych środków językowych, rozstrzyganie i uzasadnianie, formułowanie argumentów na podstawie tekstów, ilustrowanie argumentów przykładami

 

wiadomości i umiejętności z zakresu historii i teorii literatury oraz języka

 

umiejętność formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej o charakterze argumentacyjnym,

wiadomości i umiejętności z zakresu historii


Jak będzie wyglądała matura na poziomie rozszerzonym?

 • Zdający otrzyma arkusz z jednym zadaniem, wymagającym napisania wypracowania (wypowiedzi argumentacyjnej) na jeden z dwóch podanych tematów.
 • W każdym temacie są wskazane 4 elementy, które zdający musi uwzględnić w wypracowaniu:
  • lektura obowiązkowa, wskazana na liście lektur zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym;
  • dwa utwory literackie, reprezentujące dwie różne epoki literackie;
  • jeden kontekst pogłębiający rozumienie omawianych utworów lub problemu podanego w temacie do wyboru spośród: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego.

Zmiany na maturze ustnej z polskiego w 2023 roku

 

Zgodnie z komunikatem wydanym  w dniu 1 marca 2023 r. przez ministra edukacji i CKE lista zadań jawnych na tegorocznym egzaminie ustnym z polskiego została skrócona z 227 do 110. Które zadania pozostały i obowiązują na tegorocznej maturze? Szczegóły znajdziesz w załączniku. 

Zachęcamy do obejrzenia materiału podsumowującego wszystkie zmiany na egzaminie maturalnym z języka polskiego w świetle komunikatu wydanego w dniu 1 marca 2023 r. przez ministra edukacji i CKE. 

Matura 2023 i 2024 po wszystkich zmianach

Zadania egzaminacyjne i sposoby ich punktowania

Poziom podstawowy

 • W części 1. i w części 2. arkusza egzaminacyjnego znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.
 • Wśród zadań zamkniętych pojawią się m.in.: zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda–fałsz, zadania na dobieranie. Natomiast wśród zadań otwartych – zadanie krótkiej odpowiedzi z luką, wymagające sformułowania odpowiedzi, oraz – zawsze jako ostatnie – zadanie polegające na zredagowaniu notatki syntetyzującej (można za nie zdobyć 4 punkty).
 • Za rozwiązanie zadań otwartych będzie można uzyskać odpowiednio:
  • w części Język polski w użyciu– około 50% punktów możliwych do zdobycia w danej części;
  • w części Test historycznoliteracki– około 70% punktów możliwych do zdobycia w danej części.
 • W części 3. (drugi arkusz egzaminacyjny) pojawi się zadanie rozszerzonej odpowiedzi – wypracowanie.

Część arkusza

Liczba zadań

Liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Część 1: Język polski w użyciu

5–7

10

17%

Część 2: Test historycznoliteracki

6–15

15

25%

Część 3. Wypracowanie

1

35

58%

RAZEM

12–23

60

100%

 

Poziom rozszerzony

W arkuszu znajdzie się zadanie rozszerzonej odpowiedzi – wypracowanie.

Część arkusza

Liczba zadań

Liczba punktów

Udział w wyniku sumarycznym

Wypracowanie

1

35

100%

 

Za co możesz stracić punkty?

 • Jeśli Twoja odpowiedź będzie nieprecyzyjna, niejednoznaczna czy niejasno sformułowana, zostanie uznana za błędną.
 • Jeśli popełnisz błąd kardynalny w zadaniach dotyczących lektur obowiązkowych poznawanych w całości, za całe zadanie otrzymasz 0 punktów.
 • Jeżeli w wypracowaniu (na obu poziomach) nie spełnisz wszystkich warunków polecenia (np. nie odwołasz się do lektury obowiązkowej, nie przywołasz kontekstu, nie zajmiesz stanowiska), otrzymasz 0 punktów za całe zadanie.
 • Jeżeli w odpowiedzi zamieścisz jakiekolwiek informacje, które mogą świadczyć o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego zagadnienia i zaprzeczać pozostałej części odpowiedzi, to za odpowiedź jako całość otrzymasz 0 punktów.
 • Jeżeli Twoja wypowiedź jest nieczytelnie zapisana, zostanie oceniona na 0 punktów.
 • Jeżeli Twoje wypracowanie nie będzie zawierać w ogóle rozwinięcia (np. napiszesz tylko wstęp), praca zostanie oceniona na 0 p. we wszystkich kryteriach.

 

Pamiętaj!

 • Przygotowując się do matury z języka polskiego, nie korzystaj z materiałów, zadań, arkuszy z lat ubiegłych. Forma egzaminu w języku polskim zmieniła się znacząco. Aby się do niego przygotować, niezbędne jest sięgnięcie do materiałów opracowanych do nowej matury.
 • Jeśli nie pamiętasz dokładnie treści danej lektury obowiązkowej, nie pisz o niej w wypracowaniu – nie ryzykuj popełnienia błędu kardynalnego i otrzymania 0 punktów za całe wypracowanie.