Prawa i obowiązki maturzysty

2022-10-20

Czy można być zwolnionym z matury? Z czym przyjść na egzamin, a co lepiej zostawić w domu? Co zrobić, jeśli spóźnisz się na maturę? Zanim przystąpisz do egzaminu, dowiedz się, jakie prawa Ci przysługują i jakich zasad musisz przestrzegać.

Uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Jeżeli masz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania bądź np. specyficzne trudności w uczeniu się (takie jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia czy dyskalkulia), możesz wystąpić o dostosowanie formy i warunków przeprowadzenia egzaminu. Taka możliwość przysługuje też obywatelom Ukrainy. Niezbędne dokumenty (np. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej) złóż do dyrektora szkoły wraz z deklaracją maturalną – wstępną lub ostateczną. Sposób dostosowania form i warunków egzaminu dla danego ucznia zostanie określony przez radę pedagogiczną.

 

W szczególnych przypadkach, wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności, maturzysta może zdawać egzamin poza szkołą, np. w domu. Zgodę na to musi wyrazić dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w odpowiedzi na udokumentowany wniosek ucznia lub dyrektora szkoły.

 

 

Jeżeli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej

Z matury z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych wymienionych w poniższej tabeli. Podstawą do zwolnienia jest zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty.

 

Przedmiot

Organizator

Nazwa olimpiady

Biologia

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

Olimpiada Biologiczna

Chemia

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

Olimpiada Chemiczna

Filozofia

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

Olimpiada Filozoficzna

Fizyka

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

Olimpiada Fizyczna

Geografia

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

Olimpiada Geograficzna

Historia

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Historia sztuki, historia muzyki

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

Olimpiada Artystyczna

Informatyka

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

Olimpiada Informatyczna

Język angielski

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

Olimpiada Języka Angielskiego

Język białoruski

Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki

Olimpiada Języka Białoruskiego

Język francuski

PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

Olimpiada Języka Francuskiego

Język hiszpański

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Język łaciński i kultura antyczna

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

Olimpiada Języka Łacińskiego

Język niemiecki

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

Olimpiada Języka Niemieckiego

Język polski

Instytut Badań Literackich PAN

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Matematyka

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie

Olimpiada Matematyczna

Wiedza o społeczeństwie

Uniwersytet Warszawski

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

Na świadectwie dojrzałości w rubryce z danego przedmiotu znajdzie się zapis: „Zwolniony”/„Zwolniona”, maksymalny wynik oraz informacja o tytule laureata lub finalisty.

 

Co Cię czeka w dniu egzaminu

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów ani innych urządzeń telekomunikacyjnych. Oprócz dowodu osobistego, długopisu lub pióra z czarnym tuszem bądź atramentem i niezbędnych dla danego przedmiotu przyborów (wymienionych w Komunikacie o materiałach i przyborach pomocniczych na stronie CKE) możesz zabrać też małą butelkę wody.

 

O wyznaczonej godzinie zdający zajmują miejsca w sali. Po przeprowadzeniu czynności przygotowawczych (m.in. otwarciu arkuszy, sprawdzeniu ich kompletności i poprawności danych oraz zapoznaniu maturzystów z instrukcją) zostaje podany czas rozpoczęcia oraz zakończenia egzaminu. Jest to ostatni moment, w którym do sali mogą wejść spóźnialscy (później nie zostaną już wpuszczeni). Jeżeli z powodu wypadku losowego nie dotrzesz na egzamin na czas, jeszcze tego samego dnia złóż wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o dopuszczenie do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym.

 

 

Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2023 r.:

- zdobycie minimum 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej;

- przystąpienie do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 

 Czy matura może zostać unieważniona?

W pewnych okolicznościach maturę można unieważnić. Taka sytuacja wystąpi:

 • podczas egzaminu, jeżeli zdający:
  • nie rozwiązuje zadań samodzielnie;
  • wniósł do sali telefon lub materiały pomocnicze inne niż te, które zostały wskazane przez CKE (nawet jeśli z nich nie korzysta);
  • zakłóca przebieg egzaminu;
 • po zakończeniu egzaminu, m.in. jeżeli podczas sprawdzania arkusza stwierdzono, że:
  • praca nie była rozwiązywana samodzielnie;
  • maturzysta udostępnił swoje odpowiedzi innym;
  • uczeń korzystał z rozwiązań pozostałych zdających lub z niedozwolonych materiałów, np. podręcznika albo internetu.

 

Skutki unieważnienia egzaminu maturalnego:

 • niezdanie egzaminu bez możliwości udziału w sesji poprawkowej w sierpniu (w wypadku przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, do którego absolwent przystępuje obowiązkowo);
 • wpisanie „0%” jako wyniku na świadectwie dojrzałości (w wypadku pozostałych przedmiotów dodatkowych).

 

Czy można obejrzeć oceniony arkusz?

W ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu świadectwa dojrzałości masz możliwość wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej.

 

Czy można przystąpić do matury po raz drugi?

Po raz drugi (w terminie poprawkowym) do matury mogą przystąpić uczniowie, którzy w maju i/lub czerwcu przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali tylko jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej.‎

 

Poza tym do matury mogą ponownie podejść absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą poprawić swój wynik lub zdecydowali się na inne przedmioty dodatkowe. Szczegółowe zasady zdawania egzaminu po raz kolejny są określone w aktach prawnych wymienionych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego publikowanej co roku przez CKE.

 

Na podstawie dokumentów, informacji i komunikatów CKE: Informatora o egzaminie maturalnym w Formule 2023 w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024; Komunikatu o harmonogramie egzaminów w 2023 r.; Komunikatu o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.; Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2023 r. oraz Komunikatu MEiN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024.