Czy matura jest trudna?

2023-02-10

Istnieje wiele obiegowych opinii i mitów na temat matury. Wśród nich powszechne jest przekonanie, że matura jest trudna. Czy naprawdę jest się czego bać? Analiza wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów nie pozostawia złudzeń – matura w formule od 2023 r. może stanowić wyzwanie dla zdających. Ale wiedza na temat tego, co Cię czeka, regularne powtórki materiału i trening ukierunkowany na umiejętności wymagane na egzaminie powinny wystarczyć do tego, aby zdać. A zatem przyjrzyjmy się temu, co jest najtrudniejsze na maturze z poszczególnych przedmiotów

Najtrudniejsze na maturze z języka polskiego

Z czym należy się zmierzyć, przystępując do egzaminu z języka polskiego? Czy matura na poziomie podstawowym jest trudna? Przede wszystkim trzeba wykazać się znajomością treści i problematyki dużej liczby lektur:

 • 20 obszernych utworów,
 • 50 tekstów o mniejszej objętości.

Znajomość lektur będzie sprawdzana w części 2. i 3. arkusza: w teście historycznoliterackim, w wypracowaniu oraz na egzaminie ustnym w zadaniu 1. z tzw. puli jawnej.

 

Na maturze będzie również oceniana rozległa wiedza przedmiotowa. Zadania sprawdzające znajomość epok, terminów z historii literatury, teorii literatury oraz z retoryki i nauki o języku znajdą się w części 1. arkusza – w teście Język polski w użyciu i w części 2. arkusza – w teście

historycznoliterackim. Maturzysta musi wykazać się wiedzą przedmiotową również w trakcie

pisania wypracowania (część 3. arkusza). Wymagane jest, aby w odniesieniu do analizowanych

utworów biegle posługiwał się terminami i ich definicjami.

 

A co jest najtrudniejsze na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? Zadaniem maturzysty będzie napisanie wypracowania w formie wypowiedzi argumentacyjnej. W wypracowaniu trzeba sprawnie połączyć wiedzę o lekturach obowiązkowych ze znajomością wymaganych terminów i umiejętnością odczytywania m.in. znaczeń przenośnych, symboli czy aluzji. Przyda się także biegłość w posługiwaniu się kontekstami interpretacyjnymi, gdyż od zdających wymaga się wprowadzenia kontekstu i wykorzystania go w taki sposób, aby rozwijał omawiane zagadnienie i umożliwiał pogłębione odczytanie sensu utworu literackiego.

 

Matematyka – czy trudno uzyskać 30% na maturze?

Zgodnie z obiegową opinią matura z matematyki jest trudna, nawet na poziomie podstawowym. Czy faktycznie? W arkuszu będzie łącznie od 29 do 40 zadań, w tym 9–15 zadań otwartych i 20–25 zadań zamkniętych nowych typów, m.in.:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania typu prawda–fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Czy będzie trudno uzyskać 30% punktów, które są wymagane, aby zdać egzamin na poziomie podstawowym? Poprawne rozwiązanie wszystkich zadań daje łączną liczbę 46 punktów, zatem aby zdać egzamin, trzeba zdobyć 14 punktów.

 

Na maturze na poziomie rozszerzonym nowością od 2023 r. jest m.in. to, że arkusz będzie się składał wyłącznie z zadań otwartych. Wyzwaniem może się okazać czas trwania egzaminu – 180 minut to stosunkowo niewiele na rozwiązanie takich zadań. Ponadto wybrane zadania egzaminacyjne będą osadzone w kontekście praktycznym/realistycznym. Zadania tego typu dość rzadko występują w systematycznej nauce szkolnej. Mimo uproszczonych założeń każde takie zadanie wymaga specjalnego podejścia, uważnego rozpoznania problemu oraz niestandardowego pomysłu na rozwiązanie.

 

O tym, co jest najtrudniejsze na maturze z języka angielskiego

Na maturze z języka angielskiego – czy to obowiązkowej na poziomie podstawowym, czy na poziomie rozszerzonym – najtrudniejsze mogą się okazać m.in. nowe typy zadań w arkuszu i większa niż dotychczas liczba zadań otwartych. Pojawi się co najmniej:

 • 1 zadanie sprawdzające rozumienie ze słuchu,
 • 1 zadanie sprawdzające rozumienie tekstów pisanych,
 • 1 zadanie sprawdzające znajomość środków językowych.

Oprócz tego trudność może sprawić stworzenie spójnej wypowiedzi pisemnej – wiadomości, e-maila czy wpisu na czacie lub blogu na poziomie podstawowym oraz bardziej zaawansowanych form, takich jak list formalny, artykuł czy rozprawka, na poziomie rozszerzonym.

 

Czy trudno uzyskać 30% z matury na poziomie podstawowym? Od 2023 r. będzie nieco trudniej, ponieważ zmienia się poziom egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym będzie obowiązywać poziom B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi), a na poziomie rozszerzonym – B2 (B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi).

 

Najtrudniejsze zagadnienia na maturze z biologii

Z biologii – tak jak z innych przedmiotów dodatkowych – w 2023 i 2024 r. nie trzeba uzyskać 30% punktów, ponieważ nie ma progu zdawalności. A czy matura jest trudna i co trzeba wiedzieć oraz umieć, żeby ją zdać? Na samym egzaminie maturzyści zetkną się z nowymi typami zadań, m.in. z zakresu analizy statystycznej. Elementy statystyki w zadaniach dotyczących doświadczeń wiążą się z koniecznością opanowania praktycznych umiejętności, takich jak odróżnianie zakresu zmienności od odchylenia standardowego. W zadaniach bardzo duży nacisk położono również na analizę tekstów źródłowych. Ponadto większość zadań w arkuszu będzie łączyć wiedzę z różnych, często odległych dziedzin biologii, a także innych dziedzin nauki, np. chemii i matematyki, co będzie wymagało umiejętności analitycznego myślenia i kojarzenia faktów.

 

Matura z chemii – co jest najtrudniejsze?

Arkusz maturalny z chemii zawiera ok. 45 zadań. Czy są one trudne? Na pewno wszystkie sprawdzają złożone umiejętności, takie jak:

 • rozumowanie, wnioskowanie, formułowanie opinii,
 • wykorzystywanie informacji,
 • projektowanie doświadczeń chemicznych,
 • wykonywanie obliczeń chemicznych,
 • myślenie naukowe oraz interpretacja i krytyczna analiza przedstawionych danych lub uzyskanych wyników.

 

W arkuszu znajdzie się co najmniej jedno zadanie sprawdzające umiejętność samodzielnego

rozwiązywania problemu, które będzie wymagało:

 • doboru i zastosowania niezbędnych danych przedstawionych w różnej formie i pochodzących z różnych źródeł,
 • przedstawienia toku rozumowania prowadzącego do wyniku,
 • wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników lub oceny poprawności i realności tych wyników.

Zadanie to będzie łączyło różne umiejętności, np. projektowania doświadczenia i wykonania związanych z nim obliczeń albo sporządzenia wykresu, odczytania z wykresu potrzebnych danych i zastosowania ich do obliczeń.

 

Co jest najtrudniejsze na maturze z fizyki?

Matura z fizyki może okazać się trudna ze względu na konieczność rozwiązania różnych typów zadań otwartych, których w arkuszu będzie od 15 do 20 (cały arkusz może liczyć 25–35 zadań). Wśród nich znajdą się m.in.:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wzorami fizycznymi, w tym wykonania lub uzupełnienia rysunku, diagramu, tabeli, równania,
 • zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające:

– przeprowadzenia obliczeń lub wprowadzenia zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi,

– ustalania i/lub uzasadniania prawidłowych stwierdzeń dotyczących zjawisk fizycznych i ich modeli, opisywania zjawisk fizycznych lub doświadczeń, przedstawiania tez i formułowania hipotez.

Trudnością dla zdających maturę z fizyki może też być konieczność wykazania się wysokimi umiejętnościami matematycznymi. Część zadań będzie możliwa do rozwiązania tylko z wykorzystaniem kalkulatora naukowego.

 

O tym, co najtrudniejsze na maturze z geografii

Czy matura z geografii jest trudna? Przede wszystkim zdający muszą opanować obszerny materiał, zawierający skomplikowane procesy i zjawiska oraz różnorodną terminologię. W arkuszu maturzyści zetkną się ponadto z różnymi typami zadań wykorzystującymi materiał graficzny, wymagającymi analitycznego myślenia, kojarzenia faktów oraz wykonywania obliczeń matematyczno-geograficznych. Matura może być postrzegana jako trudna także z tego powodu, że duży nacisk jest położony na zadania na myślenie, łączące umiejętność analizy materiału źródłowego z wiedzą z różnych działów geografii, w tym z wiedzą ogólną na temat otaczającego nas świata. Przede wszystkim tego typu zadania wymagają umiejętności analitycznego myślenia i kojarzenia faktów.

 

Historia – co jest najtrudniejsze?

Do najtrudniejszych do opanowania umiejętności sprawdzanych na maturze z historii należy analiza tekstów źródłowych, map, tablic genealogicznych oraz różnorodnych ilustracji. Oprócz tego maturzysta musi powtórzyć i uporządkować dużo wiadomości, zapamiętać wiele wydarzeń, postaci i dat. Aby poprawnie rozwiązać zadania z arkusza, będzie musiał też wykazać się umiejętnością umieszczania procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie, umiejscawiania ich w szerszym kontekście historycznym oraz wskazywania łączących je związków przyczynowo-skutkowych. Ponadto na egzaminie nacisk jest położony na sprawdzanie umiejętności krytycznej analizy informacji uzyskanych z różnych źródeł. Aby dobrze rozwiązywać tego typu zadania, trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas odczytywania źródła, oraz właściwie zanalizować kilka źródeł w jednym zadaniu.

 

Matura może być trudna również dlatego, że w drugiej części arkusza wymagane jest napisanie dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej na zadany temat. Trzeba zająć stanowisko wobec podanej tezy i je uargumentować, uwzględniając przy tym aspekty lub przykłady określone w temacie. Oceniana będzie umiejętność tworzenia narracji historycznej i wykorzystanie w niej wiedzy.

 

Czy matura rzeczywiście jest taka trudna?

Na podstawie powyższego przeglądu zagadnień możesz już samodzielnie ocenić, czy matura jest trudna i czy będzie dla Ciebie wyzwaniem. Nawet jeśli Twoja odpowiedź okaże się twierdząca, nie wpadaj w panikę. Świadomość tego, co Cię czeka, to już bardzo dużo. A teraz pora zacząć przygotowania – najlepiej z pomocą sprawdzonych rozwiązań. Możesz skorzystać z racjonalnego planu powtórek i materiałów do nauki skrojonych na miarę różnych potrzeb.